Fal Shabd Roop – फल शब्द के रूप

Fal Shabd Roop – फल शब्द के रूप – Fal Shabd Ke Roop:

जैसे– फल, पुस्तक, पत्रम, कलम, आदि.

Fal Shabd Roop in Sanskrit –

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाफलम्फलेफलानि
द्वितीयाफलम्फलेफलानि
तृतीयाफलेनफलाभ्याम्फलैः
चतुर्थीफलायफलाभ्याम्फलेभ्यः
पंचमीफलात्फलाभ्याम्फलेभ्यः
षष्ठीफलस्यफलयोःफलानाम्
सप्तमीफलेफलयोःफलेषु
सम्बोधनहे फल !हे फले !हे फलानि !

फल शब्द के रूप

Fal Shabd Roop in Sanskrit

अन्य शब्द रूप-

Leave a Comment